Против Пчелояд

Обикновеният пчелояд е най-цветната и една от най-красивите птици в Европа. От своите братовчеди зеленият и източният пчелояди, той се откроява с яркожълтото си гърло, изцяло синкав отдолу, с жълтеникаво-бели петна по раменете и червеникаво-кафяви теме и гръб. Младите птици са с по-бледи цветове и леко зеленеещи отгоре. На размери пчелоядът е колкото Кос, с дължина на тялото 25-29 см и размах на крилата от 36 до 40 см. Има тънък и дълъг черен, извит надолу клюн, дълги и заострени крила и опашка често с удължени средни пера. Гнездящо-прелетен вид. Долита от южна Африка през месец април и мигрира през септември на големи ята.

Разпространение и численост

Обикновеният пчелояд спада към разред Синявицоподобни и семейство Пчелоядови ( Meropidae). Разпространен е основно в южна Европа, северна Африка и западна Азия. У нас се среща в цялата страна, като по многочислен е в Добруджа, Тракийската Низина, около Бургас, и Северна България по места с ронливи брегове от мека почва. В момента има информация за приблизително 27 500 индивида.

Местообитаниe

Обитава открити глинести и песъчливи места с пасища и храсти, единични дървета или горички, често до реки със стръмни брегове.


Хранене

Храни се с насекоми, които улавя в полет. Тъй като пчелната отрова не му действа, то той се храни с пчели, оси и по-рядко стършели, също водни кончета, пеперуди, бръмбари и др. Основното меню си остава обаче пчелата, като според проучване от Испания , тя достига до 82 % от основното му меню

марки
Подреди по